Prawo Autorskie

23 Styczeń 2013

Prawnoautorska ochrona programów komputerowych z uwzględnieniem problematyki prezentacji ekranowych i gier komputerowych

Filed under: autor, twórca, Uncategorized, utwór — Tagi: , , , — Adwokat Biznesu @ 10:59

Prawnoautorska ochrona programów komputerowych z uwzględnieniem problematyki prezentacji ekranowych i gier komputerowych

Praca magisterska – Sebastian Wiśniewski

Programy komputerowe odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Dostęp do informacji, a także różnego rodzaju usług coraz częściej warunkowany jest dostępem do Internetu i korzystaniem ze specjalistycznego oprogramowania. Powoduje to nieustanny wzrost liczby programów …

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego

Filed under: Uncategorized — Tagi: , , , , — Adwokat Biznesu @ 10:49

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego

GRA KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO. Autoreferat rozprawy doktorskiej – Ireneusz Matusiak

1. Gry komputerowe nie były dotychczas przedmiotem odrębnej analizy autorskoprawnej. W doktrynie dominuje pogląd, iż stanowią one jedną z kategorii utworów multimedialnych. Samo pojęcie „utwory multimedialne” nie jest jasne i bywa przedmiotem wielu, niekiedy odmiennych interpretacji i wniosków. Prowadzona w doktrynie dyskusja …

29 Maj 2012

Dozwolony użytek chronionych utworów

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:

1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub

2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2005 r.
SKO 4542/2/05

 

Skoro – zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) – bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, tam gdzie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) przewidują publiczną dostępność pewnych dokumentów objętych prawem autorskim, złożenie ich przez autorów stanowi zgodę na ich dalsze udostępnianie społeczeństwu, przy czym żądający informacji o środowisku mają prawo do ich wykorzystania jedynie w celach własnego użytku osobistego (tzn. składania uwag w toku postępowania lub np. wniosków o podjęcie kontroli w stosunku do danego podmiotu).

18 Maj 2012

Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika

Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Pracownik, do którego obowiązków należało tworzenie programów komputerowych na rzecz pracodawcy, mógł w okresie obowiązywania ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. 1952 r. Nr 34 poz. 234 ze zm.) zgodzić się na dokonywanie przez pracodawcę modyfikacji stworzonego dzieła (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r., I PKN 389/2000).

Właścicielem praw autorskich do programu komputerowego wykonanego w ramach obowiązków pracowniczych jest pracodawca, chyba że w umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej strony postanowiły inaczej (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 stycznia 2001 r.I PKN 493/2000). Przepis art 74 ust. 3 prawa autorskiego stanowi, że prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Z powyższego przepisu wypływa więc jako pierwszy ten wniosek, że od zgodnej woli pracodawcy i pracownika, tj. stron stosunku pracy, zależy, kto nabywa prawa autorskie do programu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych: pracownik czy pracodawca. Drugi wniosek to ten, że jeżeli strony stosunku pracy nie postanowiły w umowie, że pracownik nabywa autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, prawa te przysługują pracodawcy.

ZOBACZ TAKŻE:
Pracownik jako twórca utworu(dzieła)

5 Luty 2012

Ochrona wizerunku zawodnika sportowego

Filed under: ochrona wizerunku, wizerunek — Tagi: , — Adwokat Biznesu @ 21:22
Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie.


Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na zasadach wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje regulaminy lub regulaminy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego(art. 14 ustawy o sporcie).


Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Ochrona wizerunku zawodnika sportowego

24 Styczeń 2012

Publiczne odtwarzanie utworu

W przypadku, gdy w sklepie jest włączone radio, właściciel ma obowiązek płacić za nadawanie utworów, o ile nie udowodni, że nie przysparza mu to korzyści majątkowych (Wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2005 r., I CK 164/05, M. Prawn. 2005/20/971).

Pokój hotelowy nie jest miejscem publicznym i umieszczenie telewizorów w pokoju celem umożliwienia gościom hotelowym oglądania programów telewizyjnych nie ma charakteru odtworzenia publicznego w rozumieniu pola eksploatacji (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 października 2004 r., VI ACa 62/04, Apel.-W-wa 2005/2/20).

23 Styczeń 2012

Aktor dubbingujący – odtwórca roli głównej

Filed under: autor, twórca, utwór — Tagi: , , — Adwokat Biznesu @ 18:06

Odtwórczy w warstwie językowej charakter dubbingu zastosowanego w utworze audiowizualnym wyłączał możliwość uznania aktorów dubbingujących za odtwórców głównych ról w tym utworze w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.05.2003 r. (I CKN 348/01, Biuletyn SN 2003/12/12) .

Aktorów wykonujących dubbing, czyli podkładających głos pod inną wersją językową, nie można uznać za odtwórców głównych ról (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.12.2000 r. (I ACa 855/00, OSP 2002/6/85).

Ochrona wizerunku – ciężar dowodu

Filed under: ochrona wizerunku, wizerunek — Tagi: , — Adwokat Biznesu @ 17:50

Ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r. (II CK 330/03, Biul. SN 2004/11/10).

W procesie o ochronę dóbr osobistych, pozwany ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Bezprawność działania, zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego, wyłącza zgoda uprawnionego. Istnienia zgody uprawnionego ani jej zakresu nie domniemywa się. Pozwany ma obowiązek wykazać, że uzyskał zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego
wizerunku w oznaczonych warunkach – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.04.2000 r. (I ACa 1455/99, OSA 2001/5/27).

18 Styczeń 2012

Twórca a organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego, a gdy twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa – organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego(art.107 prawa autorskiego)

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 29.12.1999 r. (I SA 2042/98, nie publikowany)

Każda organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zarządza jedynie powierzonymi jej prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, a w sytuacji gdy twórca lub artysta wykonawca nie powierzył swoich praw żadnej organizacji albo nie zostało ujawnione autorstwo, ma zastosowanie przepis art.107 ustawy o prawie autorskim.

13 Grudzień 2011

Opracowanie jako przedmiot prawa autorskiego

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 26 stycznia 2011 r.
IV CSK 274/2010

Opracowanie, aby stało się przedmiotem prawa autorskiego, musi wykazywać własne cechy twórcze, a zakwalifikowanie wystawy fotografii jako utworu zależnego wzbudza istotne trudności. Co prawda dochodzi w takim wypadku do wykorzystania, „przejęcia” utworu macierzystego (fotografii), który pozostaje rozpoznawalny, a każda eksploatacja wystawy jest jednocześnie eksploatacją fotografii, trudno tu jednak mówić o przekształceniu, przerobieniu czy ingerencji w cudzy utwór w takim rozumieniu, jakim zazwyczaj charakteryzuje się opracowanie na tle powołanego przepisu. Ponadto, każda wystawa wymaga podjęcia licznych czynności, takich jak układ fotografii, sposób ich rozmieszczenia, podpisy, kolorystyka, oświetlenie i temu podobne, lecz najczęściej czynności te wymagają zaangażowania umiejętności o charakterze technicznym i chociaż niewątpliwie „fachowym”, to nie znaczy – twórczym, cechującym się inwencją artystyczną.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 27 maja 2010 r.
I ACa 129/2010

O tym czy dany utwór jest przedmiotem prawa autorskiego decydują jego cechy, a nie wola stron zawarta w umowie.

Przedmiot tłumaczenia jest utworem w rozumieniu art. 2 ust. 1 prawa autorskiego.

Dokonany przez tłumacza wybór słowa w języku obcym, spośród kilku jego znaczeń, odpowiadającego danemu słowu w języku polskim, świadczy o twórczym i indywidualnym charakterze opracowania dokonanego przez tłumacza.

Older Posts »

The WordPress Classic Theme. Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.